Main
- Start
- Forum
- System Chatów
- Nasza Karczma
- Linki

RPG

- Co to jest?
- dla MG [10]
- dla Graczy [5]
- Inne [12]

Opowiadania

Galerie

Klan


Partnerzy
- Polecamy Valkiriê

Toplisty
- Cmentarzysko
World of Silizard
Online [0]:
Twoje konto
Nick:
Has³o:
Kapitu³a: 4379 pkt.
 
Ostrza: 4299 pkt.
 
Krystaliczni: 3965 pkt.
 
SFPP: 2067 pkt.
 
 

Oto strona internetowego klanu RPG: Wrota Wymiarów!

Tutaj zajmujemy siê fantastk± oraz RPG we wszystkich gatunkach i rodzajach, zarówno znanych i uznanych, jak i takich, które dopiero zaczynaj± swoj± karierê. To miejsce zarówno dla do¶wiadczonych graczy, jak i tych, którzy dopiero poznaj± niezwyk³y ¶wiat Gier Fabularnych.
Oto przed Tob± Wrota do ¶wiata, w którym wyobra¼nia jest jedynym ograniczeniem.

Je¶li jeste¶ pierwszy raz w takim miejscu zajrzyj do zak³adek: "Co to jest RPG" i "O nas".


Wyniki #Q9
23:03 27.09.07


Fenix
Najstarszy
Wyniki (i nie tylko mojego egzaminu :P) s± ju¿ znane. Zapraszam na forum po wiêcej informacji... :)

Forum


Klient 0.17
14:58 24.09.07


Smok
Niewidzialny
Zaznaczam, ¿e wersja 0.17 nie zosta³a jeszcze dok³adnie przetestowana pod k±tem stabilno¶ci. Wiêcej info i download znajdziecie na stronie www.chat.silizard.pl

Forum


Bariery Magiczney Za³o¿enie
02:11 12.09.07


KaT
gallant mage
Drodzy Obywatele zacnego miasta Silizard!

Oto przygotowania zakoñczone zosta³y i jeste¶my my, Magowie Kapitu³y, gotowi podnie¶æ barierê przed Magyi± niechcian± za³o¿yæ. Oto wielki Ametyst, nade wie¿± Kapitu³y lewituj±cy, opatrzony zosta³ tajnymi runami, które ukierunkuj± wyt³umion± do tej pory moc kamienia owego.

Jak zapewne niektórym wiadomo, ametysty silne dzia³anie antymagiczne posiadaj± i dlategó¿ nieraz u¿ywa siê ich jako amuletów zapobiec maj±cych urokom i pomniejszym zaklêciom. Kryszta³u nade wie¿± moc jest tak wielka, wprost do jego masy proporcjonalnie, ¿e wyt³umi³aby ca³± Magyiê na terenie miasta i bliskich mu okolic.

Pos³ugiwaæ siê Magyi± bêd± mog³y osoby Licencyiê posiadaj±ce oraz magiczny pier¶cieñ opatrzony specjalnym kamieniem, który zaneguje przep³yw mocy Magiczney w organizmie posiadacza pier¶cienia owego.

Ostrzega siê równie¿, i¿e próba rzucenia zaklêcia pode dzia³aniem bariery antymagicznej skoñczyæ siê mo¿e bole¶nie, jako ¿e skumulowana energia magiczna rozejdzie siê po ciele rzucaj±cego. Nie zagrozi to jednak jego zdrowiu z pewno¶ci±, tym niemniej wy³±czy prawdopodobnie z ¿ycia na czas pewien.

Kapitu³a postanawia równie¿ ograniczyæ u¿ywanie Magyi do minimum, by wypadki przykre ode niej jak najrzadziej siê zdarza³y. Licencyie Magiczne wydawane bêd± tylko w naprawdê uzasadnionych wypadkach.

Og³asza siê zatem listê osób, którym Licencyia Magiczna wydana zostanie:
Aranxowi wydaje siê Licencyie Magiczn± Ograniczon± na Lokal, na potrzeby u¿ywania Magyi Transmutacji w aptece Kapitu³y.
Oraz wszyscy Kapitu³y cz³onkowie, tj.
Kat, Mistrz Kapitu³y, posiada Pe³n± Licencyjê Magiczn±.
Omen, Rzecznik Kapitu³y, posiada Pe³n± Licencyjê Magiczn±.
Kya, Magini Kapitu³y, posiada Pe³n± Licencyjê Magiczn±.
Maredithes, adeptka, posiada Licencyjê Magiczn± na Lokal, zezwalaj±c± na zaklêæ rzucanie w przybytkach Kapitu³y, na potrzeby szkolenia.

Wszystkich, którym Licencyi nie wydana, a uwa¿aj±, ¿e posiadaæ takow± powinni, uprasza siê o zg³oszenie kolejnego podania do Kapitu³y.

Zastrzega siê mo¿liwo¶æ anulowania wydanej Licencyi Magicznej bez podania przyczyny. Wówczas pieczêæ ³±cz±ca pier¶cieñ z Kryszta³em z³amana zostaje i tako pier¶cieñ moc sw± traci.

Uprasza siê równie¿ wszystkich, co swój pier¶cieñ strac±, o zg³oszenie faktu tego niezw³ocznie do Kapitu³y, by starego dzia³anie anulowaæ, a nowy pier¶cieñ wydaæ.

Bariera podniesiona zostanie w najbli¿szych kilku dniach, gdy tylko Sigile, którymi Kryszta³ opatrzono, zostan± sprawdzone.

Kapitu³a miasta Silizard

Forum


Hotlinking
10:54 06.09.07


Smok
Niewidzialny
Zauwa¿y³em, ¿e niektóre teksty (np. Pude³ko rozkoszy, Strona Krystalicznych) hotlinkuj± (podaj± ich ¼ród³o bezpo¶rednio) obrazki do swoich stron, zamiast skopiowaæ je na w³asny serwer FTP.

Hotlinking jest nieelegancki (kradnie innym stronom transfer) i dlatego zostanie otwarta specjalna podstrona dla Silizardczyków, gdzie bêdzie mo¿na wgraæ obrazki na nasz serwer. Przeszukajcie swoje teksty, czy aby nie ma w nich linków do obrazków poza naszym serwerem.

Forum


Wyniki #Q8
18:20 16.08.07


Fenix
Najstarszy
Kolejny Quest za nami.

Ciê¿ka praca cz³onków Gildii zosta³a nagrodzona. ¯eby siê przekonaj jak wysoko zajrzyj na forum.

Forum


Budowa Banku Silizardzkiego.
23:06 05.08.07


GambitGrelfer
Cze¶nik Kataraski
Drodzy mieszkañcy! Dzisiaj zosta³y rozpoczête pomiary i oficjalna budowa gmachu Banku Silizardzkiego. Na naszych oczach bêdzie powstawaæ instytucja, któr± w nied³ugim czasie tak pokochamy jak i znienawidzimy.
Pewne jest, ¿e architektem, który zaprojektowa³ gmach jest Frederic Horne. Niewiele o nim wiadomo, oprócz tego, ¿e niegdy¶ pomaga³ przy projektowaniu rynku.
Kr±¿± plotki, ¿e obecny prezes BS sam sprowadza niektóre elementy konstrukcji na zamówienie.
Redakcji kuriera niestety nie uda³o siê ustaliæ ile ca³a ta budowa bêdzie kosztowaæ.

Redaktor kuriera CF.

Forum


Wyprawa Najstarszego
23:36 03.08.07


Fenix
Najstarszy
Mieszkañcy, Czytelnicy,

Jak donosi Sekretarz Najstarszej Allan de Tancerville, przywódczyni naszego miasta uda³a siê dzi¶ rano w dwumiesiêczn± podró¿. Jej celem jest zrewidowanie wyników zwiadu, który potwierdzi³, i¿ pog³oski o dywersyjnych dzia³aniach nekromantów by³y nieprawdziwe.
Leilii Elamir bêdzie towarzyszy³ Wielki Mistrz Ostrzy oraz kompania A.
Nad bezpieczeñstwem i spokojem Silizardu podczas jej nieobecno¶ci bêd± czuwaæ Mistrzowie Frakcji.
Niepotwierdzone ¼ród³a donosz±, i¿ Najstarsza zamierza tak¿e odwiedziæ naszych elfich s±siadów.
Oby bogowie strzegli ¶cie¿ek, którymi bêd± kroczyæ.

Redakcja

Forum


Kolejne listy!
11:25 29.07.07


GambitGrelfer
Cze¶nik Kataraski
Oto kolejne listy z wyprawy Gambita Grelfer. Wygl±da na to, ¿e jednak nie wszystkie go³êbie do nas dolecia³y. S± to dwa ostatnie listy.

Forum


Dodatek kulinarny
05:43 19.07.07


GambitGrelfer
Cze¶nik Kataraski
W dzisiejszym numerze Kuriera dodatek kulinarny! Jurij Bratynkov, kucharz polowy, zdradza przepis na rewelacyjn± potrawê! Nosi ona nazwê Obel¿ywa. Ale najpierw wywiad z tym¿e kucharzem!

Dziennikarz Kuriera: Panie Bratynkov...
Jurij Bratynkov: Jurij, nie róbmy scen. Jestem pewien, ¿e zd±¿ymy jeszcze wypiæ bruderszafta!
DK: Dobrze... Jurij, powiedz mi, jak powsta³a ta potrawa, obel¿ywa?
JB: Nie wiem, czy dasz temu wiarê, ale nauczy³ mnie jej jeden z Silizardzkich szlachciców!
DK: Szlachcic nauczy³ Ciê przyrz±dzaæ potrawê? Nie mo¿e byæ.
JB: A jednak. Mój oddzia³ mia³ æwiczenia w terenie i akurat przeje¿d¿a³ ten szlachcic. Robi³ jaki¶ spis... Mia³em wielki problem, bo ³owcy nie przynie¶li ¿adnego jedzenia, a ja mia³em tylko cebulê, paprykê, ser, pomidory i przyprawy.
DK: I co siê wtedy sta³o? Szlachcic podjecha³ i wrêczy³ panu przepis?
JB: Nie, sk±d¿e! Podjecha³ zapytaæ siê o drogê. Zgubi³ siê biedaczyna. Mówi³, ¿e pierwszy spis to jego by³. No ale kiedy zapyta³ siê o drogê, to ja mu tylko krzykn±³em "Panie! Daj pan spokój z drog±, my tu kryzys mamy a ten... eeee... siê zgubi³". Pomy¶la³em w pierwszej chwili, ¿e przegi±³em, bo siê tamten spojrza³ jako¶ koso na mnie i pyta siê "Jaki kryzys?"
No to mówiê, ¿e zaraz trzydziestu ch³opa tu przyjdzie i bêdzie chcia³o ¿reæ, a ja miêsa nie mam.
DK: I wtedy da³ ci przepis!
JB: Nie, najpierw ustali³, co mam na sk³adzie i dopiero wtedy poszed³ ze mn± i pokaza³, jak to siê robi, a to jest ca³kiem...
DK: Nie, nie, poczekaj! Przepis damy oddzielnie.
JB: No dobra.
DK: Sk±d ta nazwa, obel¿ywa?
JB: No bo by³ te¿ tam taki sier¿ant co na wszystko wo³a³, ¿e jest "obele¿ywe", dos³ownie.
DK: I to on to tak nazwa³?
JB: No tak! przyszed³, zobaczy³, powiedzia³, ¿e wygl±da "obele¿ywie" i se poszed³. A nazwa siê przyjê³a.
DK: Dobrze! Dziêkujê ci za wywiad! Troszkê zmienili¶my twój przepis bo to ma byæ na u¿ytek naszych czytelników, a nie 30 ch³opa.
JB: Ale...
DK: Dziêkujê!

A teraz drodzy czytelnicy, tak, to jest to o czym my¶licie! Przepis na obel¿yw±!

Cebula - ok. 6, 7 g³ówek
Papryka - 1 lub 2 (czerwona)
Pomidor - ok. 3, 4
Ser
Sól
Pieprz
Przyprawa tzw. Grillowa
tacka ¿aroodporna
folia kuchenna

Folie kuchenn± nale¿y w³o¿yæ w tackê, aby da³o siê ni± jeszcze zawin±æ przysz³± zawarto¶æ. Ca³± cebulê siê kroi w kostki, wrzuca na tackê i poprawia d³oni±, ¿eby by³o równo. Potem kroimy w kostkê paprykê i rozrzucamy równomiernie po ca³ej tacce, a potem wciskamy, ¿eby siê poziom z cebul± wyrówna³. Nastêpnie kroimy w kostkê pomidory i równie¿ rozrzucamy równomiernie. Wciskamy. Teraz solimy i pieprzymy w zale¿no¶ci od potrzeb. Zawijamy tak, ¿eby by³o szczelnie. Tak k³adziemy na kuchnie polow± (grill) na oko³o 15 minut. Potem otwieramy foliê i k³adziemy ser, wcze¶niej pociêty w plasterki. Mo¿na go z wierzchu posypaæ przypraw± grillow±. Nastêpnie zawijamy foliê tak, ¿eby nie styka³a siê z serem. K³adziemy na kuchnie polow± i czekamy a¿ ser siê rozpu¶ci. Gdy ju¿ siê to stanie mo¿na to rozdzieliæ na 3, 4 porcje.

Redakcja Kuriera ¿yczy smacznego!

Forum


Listy z wyprawy
10:24 17.07.07


GambitGrelfer
Cze¶nik Kataraski
Dzisiaj nap³ynê³y do nas trzy listy z wyprawy Gambita Grelfer! Wygl±da na to, ¿e strefa cienia, któr± zosta³ otoczony Silizard mo¿e nie przepuszczaæ ptaków. Na szczê¶cie tym razem s± to trzy kolejne listy, najprawdopodobniej trzy pierwsze.

(c.d. na forum)

Redaktor Kuriera.

ForumSilizard.pl: Chat Fantasy, Klan, RPG - Role Playing Games, Klimat, Fantastyka, RPG Klan, Odgrywanie Postaci, Czat Fantasy, Fantasy, Opowiadania, Systemy, PBCH - Play by Chat, Mechanika, Gry Fabularne, Drama


Stat od: 18 lip 07 UIP: 3076 VIS: 10399 PG: 24946 Smok 2007