Main
- Start
- Forum
- System Chat??a>
-
Nasza Karczma
- Linki

RPG

- Co to jest?
- dla MG [10]
- dla Graczy [5]
- Inne [12]

Opowiadania

Galerie

Klan


Partnerzy
- Polecamy Valkiri?a>

Toplisty
-
Cmentarzysko
World of Silizard
Online [0]:
World of Silizard
Online: 0

Jak tam wej¶?/B>
1. Stw??posta?/font>
2. ¦ci±gnij klienta.
3. Zaloguj si?R> 4. Wybierz miejsce (ikonka mapy).
Twoje konto
Nick:
Has³o:
Kapitu³a: 4379 pkt.
 
Ostrza: 4299 pkt.
 
Krystaliczni: 3965 pkt.
 
SFPP: 2067 pkt.
 
 

Co to jest RPG?

Skrót pochodzi z angielskiego Role Playing Games. U nas nazywa siê je grami fabularnymi, albo, jak ja je nazywam, grami wyobra¼ni. Wyja¶niæ naj³atwiej jest na przyk³adzie. Za³ó¿my zatem, ¿e jest czwórka znajomych (Artur, B³a¿ej, Celina, Dawid) i chc± oni pograæ w RPG. Poniewa¿ Dawid lubi opowiadaæ i ogólnie du¿o gada to zostaje Mistrzem Gry (MG). Reszta zatem zostaje Graczami i tworz± sobie Postacie Bohaterów, w których siê wciel± i które bêd± odgrywaæ. To tak jakby¶ tworzy³ ksi±¿kê, gdzie g³ównymi bohaterami s± Artur, B³a¿ej i Celina, a narratorem Dawid. To on musi opisaæ ¶wiat swoim graczom. Jaki to bêdzie ¶wiat? Mo¿e tolkienowskie ¦ródziemie, mo¿e czas wojen II Rzeczypospolitej, a mo¿e realia opisane w ksi±¿kach Sapkowskiego, Dukaja, lub Bia³o³êckiej? Wybór jest szeroki i dokonujecie go wszyscy razem. Mistrz Gry powinien opisaæ go w ten sposób, aby gracze mogli go sobie bez problemu wyobraziæ, powinien stawiaæ przed dru¿yn± (tak, bo to gra dru¿ynowa jest) zadania, które mogliby wykonywaæ. Czas powo³aæ do ¿ycia Postacie Bohaterów. Arek zawsze lubi³ czytaæ ksi±¿ki Roberta Ervina Howarda, wiêc stworzy³ sobie postaæ wojownika. B³a¿ej chcia³ wcieliæ siê w Onufrego Zag³obê - wybra³ zatem szlachcica. Celinê zawsze interesiwa³y ksi±¿ki, w których by³o du¿o magii, jej postaci± sta³a siê ciemnow³osa czarodziejka, której pierwowzór zapo¿yczy³a z opisanej przez Sapkowskiego Yennefer. Do zadañ Graczy nale¿y jedynie dobrze wczuæ siê w postaæ i j± odgrywaæ klimatycznie. Musz± sprostaæ zadaniom postawionym przed nimi przez MG .

Dawid: Znajdujecie siê w karczmie. Oprócz was jest tam dwójka go¶ci. Karczmarz wyciera szmatk± blat. Spojrza³ w wasz± stron±. „Podaæ co¶?” zapyta³.
Artur: „Daj mi piwa cz³owieku!”
B³a¿ej: Kulturalnie go proszê o kielich wina.
Celina: „Poproszê to samo, co temu panu” – pokazujê palcem na szlachcica.
Dawid: Siedzicie przy stoliku, kiedy nagle drzwi otwieraj± siê z hukiem i do ¶rodka wpada czwórka uzbrojonych i zamaskowanych typów!
Artur: Wyjmujê miecz i rzucam siê na nich!


A w³a¶nie. Walka. Tego typu dzia³ania s± najczê¶ciej testowane losowo. Rodzaj takiego testu jest zazwyczaj okre¶lany przez mechanikê danego systemu RPG. Za³ó¿my, ¿e ka¿da z PB musi wyrzuciæ poni¿ej 7 na ko¶ci 20 ¶ciennej, aby atak trafi³ przeciwnika. Artur wyrzuci³ 10, B³a¿ej 4, a Celina 7. W takim razie cios Artura nie trafi³ przeciwnika, B³a¿ej sobie poradzi³, jeden z przeciwników ma wbity jego miecz w brzuch. Celina próbowa³a rzuciæ czar Parali¿ na jednego z przeciwników i jej siê uda³o, jeden z napastników pada na ziemiê nie mog±c siê ruszyæ.


Silizard.pl: Opowiadania, Systemy, Drama, Mechanika, Odgrywanie Postaci, Fantastyka, Fantasy, PBCH - Play by Chat, Czat Fantasy, Chat Fantasy, Klan, RPG Klan, Gry Fabularne, RPG - Role Playing Games, Klimat


Stat od: 18 lip 07 UIP: 3923 VIS: 13340 PG: 30607 Smok 2007