Main
- Start
- Forum
- System Chatów
- Nasza Karczma
- Linki

RPG

- Co to jest?
- dla MG [10]
- dla Graczy [5]
- Inne [12]

Opowiadania

Galerie

Klan


Partnerzy
- Polecamy Valkiriê

Toplisty
- Cmentarzysko
World of Silizard
Online [0]:
World of Silizard
Online: 0

Jak tam wej¶æ?
1. Stwórz postaæ.
2. ¦ci±gnij klienta.
3. Zaloguj siê
4. Wybierz miejsce (ikonka mapy).
Twoje konto
Nick:
Has³o:
Kapitu³a: 4379 pkt.
 
Ostrza: 4299 pkt.
 
Krystaliczni: 3965 pkt.
 
SFPP: 2067 pkt.
 
 
Kronikarz - Hans
Chcia³bym, ¿e ta kronika trafi³a w odpowiednie rêce. Przedstawia ona to co dobrze zrobi³em, a tak¿e to jak by³em z³y wyrz±dzaj±c komu¶ krzywdê, nie tylko mieczem, ale i s³owem. Dzieñ 1 Opu¶ci³em swoje miasto. Jest mi z tego powodu smutno, ale tak¿e wiem ¿e dobrze robiê. Arin nie bêdzie mia³ k³opotów ze mn±, a Olivia znajdzie sobie kogo¶ lepszego ni¿ ja. Póki co, na drodze nie spotka³em ¿adnych niebezpieczeñstw. Tak jak zawsze posi³ki jad³em o okre¶lonej porze dnia, niestety na ob

Gobelin - Kya
Gobelin ¦wiat to wielki gobelin; pl±tanina l¶ni±cych, barwnych nici. Wiosenne li¶cie niczym zielona bawe³na, niebo jak b³êkitny jedwab a chodnik na ulicy za oknem – szara we³na. Widzimy to, gdy tylko zamkniemy oczy, miliardy kolorów, nici, splotów – tak w³a¶nie wygl±da ¶wiat, jego pierwotne, boskie oblicze. Patrzymy oczami Stwórcy, prujemy obce, nienaturalne ¶ciegi, zak³ócaj±ce perfekcyjny wzór, i tkamy koj±ce opatrunki w miejsca ska¿one, uszkodzone urokami i kl±twami. *

Skrzynka na listy - Kudlaty
Oryginalna wizja ¶mierci. Je¶li chcesz siê przekonaæ co znajduje siê "po drugiej stronie" przeczytaj to opowiadanie. Z pewno¶ci± sie nie zawiedziesz

"Heartbreaker" - Kudlaty
Bardzo krótka historia jednego z³amanego serca. Na pró¿no doszukiwaæ siê tu jakichkolwiek w±tków fantasy. Dla koneserów gatunku

Zimno i ch³ód - Sephin
Kasztanowy dzianet z je¼d¼cem na grzbiecie zatrzyma³ siê nad korytem rw±cej rzeki. Morze trawy falowa³o dooko³a w porywach wiatru. Po turkusowym niebie pêdzi³y bia³e baranki co jaki¶ czas przys³aniaj±c s³oñce i gnaj±c gdzie¶ hen, daleko; do innych krajów, innych ¶wiatów. Jesieñ. Wiruj±ce dooko³a li¶cie barwy z³ota i g³êbokiej czerwieni. Srebrna okrasa murawy nad ranem, kiedy rano dojmuj±cy ch³ód przenika swobodnie kurteczkê podbit± barankiem. P³aszcz zapinany klamr± pod szyj± tak¿e nie daje z

Jak to by³o... - Dislandil
Opowiadanie to, ma w±tki biograficzne Dislandila. A raczej jest jego histori± "tu¿ przed" przy³±czeniem siê do SK/DW. Mi³ego czytania...

Zadam ci pytanie - Pohenix
- Zadam ci pytanie, bardzo ciekawi mnie co odpowiesz. - Pytaj wiêc, umilmy sobie czas zagadkami - Wola³by¶ najpierw wyd³ubaæ sobie oczy, czy odci±æ jêzyk? - Masz zaprawdê ciekawe pytania. - Wiem, wiêc co najpierw? Zastanów siê dobrze, gra toczy siê o twoj± dusze. - Rozumiem stawkê, ale to pytania jest naprawdê trudne. Ale chyba najpierw oczy. - To pytanie to taki ¿art, mam inne, wa¿niejsze. - Wal. - Wola³by¶ umrzeæ, czy zabiæ? - Chyba zabiæ. - Nawet je¶li mia³by¶ zabiæ dzieck

Dwoje w dwóch - Aranx
Dwóch bohaterów, w dwóch ró¿nych ¶wiatach, nic ich nie ³±czy. Ale czy na pewno?

Bitwa o Ektabañskie Wrota - Doc Randal
M³ody i ambitny nastêpca tronu Selenii, ksi±¿ê Andronis, planuje wyprawê przeciwko zbuntowanemu lennikowi, Palmirii. Jego pradziad, powzi±wszy podobny cel, zosta³ doszczêtnie pokonany przez niedosz³ych poddanych. Czy uda mu siê dokonaæ tego, w czym jego przodkowie zawiedli?

Zmieniæ ¦wiat - Netial
... W osadzie panowa³ spokój, wymuszony ¿elazn± wol± gor±ca i zmêczenia. S³ychaæ by³o przelatuj±c± muchê, szelest li¶ci tr±canych wiatrem, szum strumyka uderzaj±cego o g³adkie kamienie, le¶ny ¶piew ptaszków, gdakanie ci±gle zirytowanych kur, g³o¶ne ryczenie byd³a, warkot pracuj±cego traktoru, dono¶ny pisk klaksonów, huk rozbijanych naczyñ, krzyki codziennej k³ótni. Ca³kowity porz±dek...

Shorty - Learen ap Llyr
Upadek Nie jeste¶my Obcy. Nikt nie jest Obcym. W zasadzie niczym siê od Was nie ró¿niê. Nie mam szarej skóry, wielkich, czarnych oczu, trzech palców… Po prostu… Dla Was Obcym jest ten, kto odbiega od ogólnie przyjêtych schematów i norm… A przecie¿ to nie moja wina, ¿e narodzi³am siê ze skrzyd³ami czarnymi jak noc… Wiêc… Dlaczego skazali¶cie mnie na Upadek? Polowanie Noc zaskoczy³a ich. W zasadzie spodziewali siê tego, tak samo jak tego, ¿e

Ró¿e dla Safony. - Lelijka
*plusk* *plamk* *gulp* Kamyk odbil sie kilka razy od spokojnej toni morza, przedarl powloke i utonal w glebi.. Siedziala na brzegu , miala lzy w oczach. Ot kobietka. Poznala Ich dawno temu. Byli wtedy kilka lat mlodsi, weselsi. Nie wiedzieli czego chca, ale bylo im wolno. Teraz, swiadomosc niepewnej przyszlosci wisiala nad nimi jak jastrzab, jak grzech glowny. Najglowniejszy. Deani byla elfka, dlugooka, sniadolica istota ktora starala cieszyc sie kazdym dniem jak mogla

Dzieje m³odego - Hans
Tekst mówi±cy o m³odo¶ci, czasach przed przybyciem do Silizardu. Skrawek ¿ycia mojej postaci, Hansa

Bob Budowniczy - Alansis_Kahari
Dawno, dawno temu, na najciemniejszej planecie ciemnego kosmosu, w ciemnym Egipcie nad brzegiem ciemnego Nilu w ciemnej lepiance ¿y³ sobie pewien ciemny cz³owiek. Pewnego ciemnego, upalnego dnia, kiedy szed³ wyrabiaæ normê dla faraona Ciem-hapsa, jego ciemn± rzeczywisto¶æ zosta³a roz¶wietlona z³otym blaskiem. Gdy jego ciemne oczy przyzwyczai³y siê do nowego koloru, w przestworzach rozbrzmia³ g³os: „S³uchaj – o ciemne cz³owiecze! Za rogiem le¿y ³opata. Id¼ i melioruj!”. Ciemny c

Powitanie - Maredithes
Porz±dkuj±c moj± pokojow± biblioteczkê, znalaz³am ksi±¿kê Pratchetta "Johnny i Zmarli", która nota bene jest jedyn± ksi±zk± tego autora, jak± przeczyta³am. I jak to zwykle u mnie bywa, podczas kolejnej d³ugiej okupacji wanny do g³owy przyszed³ mi pomys³ na to opowiadanie. Wed³ug mnie nie jest ono wysokiej klasy ale mam nadzieje, ¿e bêdzie siê Wam przyjemnie czytaæ :)

Ostatni taniec. - Virian
Ostatni taniec... - Zatañczymy? – zapyta³a cicho, wrêcz szeptem... Wokó³ nich znajdowa³ siê gêsty, ciemny i sosnowy las... teraz nie mo¿na by³o go odró¿nic od innych, znanych powszechnie borów, jednak w dzieñ sprawia³ wra¿enie jeszcze mroczniejszego, ni¿ teraz... Tej nocy wydawa³ siê dziwnie szczê¶liwy, zadowolony... Najwyra¼niej wydarzenie, które w³a¶nie tu siê odbywa³o, nie pozwala³o mu byc smutnym... Ona, o¶wietlona blaskiem ksiê¿yca, wygl±da³a jak anio³, swym l¶ni±cym u

Bal - GambitGrelfer
Inspirowane dwiema piosenkami Jacka Kaczmarskiego (wielkim poet± by³!) Bal u Pana Boga i Pusty Raj. Linki na koñcu opowiadania.

Historia Ragira 2 - Ragir
D³ugo oczekiwana przez niektórych druga czê¶æ historii Ragira. Okazuje siê, ¿e nie ostatnia :P W ka¿dym razie mam nadziejê, ¿e siê spodoba, bo kosztowa³a mnie sporo zachodu ;Silizard.pl: RPG Klan, Drama, Klan, RPG - Role Playing Games, Fantastyka, Klimat, PBCH - Play by Chat, Systemy, Mechanika, Odgrywanie Postaci, Gry Fabularne, Opowiadania, Chat Fantasy, Fantasy, Czat Fantasy


Stat od: 18 lip 07 UIP: 3923 VIS: 13340 PG: 30603 Smok 2007