Main
- Start
- Forum
- System Chatów
- Nasza Karczma
- Linki

RPG

- Co to jest?
- dla MG [10]
- dla Graczy [5]
- Inne [12]

Opowiadania

Galerie

Klan


Partnerzy
- Polecamy Valkiriê

Toplisty
- Cmentarzysko
World of Silizard
Online [0]:
World of Silizard
Online: 0

Jak tam wej¶æ?
1. Stwórz postaæ.
2. ¦ci±gnij klienta.
3. Zaloguj siê
4. Wybierz miejsce (ikonka mapy).
Twoje konto
Nick:
Has³o:
Kapitu³a: 4379 pkt.
 
Ostrza: 4299 pkt.
 
Krystaliczni: 3965 pkt.
 
SFPP: 2067 pkt.
 
 
£owca wampirów - Yazeed
Mój debiut pisarski w klimacie WoD'a. Opowie¶æ o cz³owieku który straci³ szystko dla jednego chorego celu. Pragna³ odnale¼æ wampira i odnalaz³ go tam, gdzie zupe³nie siê tego nie spodziewa³.

Przebudzenie - Laedit
Poboczem jednej z podkrakowskich dróg kroczy³a m³oda dziewczyna. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e niczym nie wyró¿nia³a siê spo¶ród t³umu dwudziestoletnich kobiet. Tak pewnie by³oby, dopóki nie przemówi³a. Spytasz, dlaczego? Postaram siê Ci wyja¶niæ. Gdyby¶ móg³ i¶æ obok niej, zobaczy³by¶, ¿e wcale nie jest skupiona na wêdrówce, jedynie pozornie patrzy pod nogi, by siê nie potkn±æ. Tak naprawdê, kroczy w³a¶nie ¶cie¿kami swego umys³u, co od zawsze by³o jej najciekawszym zajêciem. Ju¿ bêd±c dzieckiem pos

Snajper - Omen
Bo nigdy nie wiesz dla kogo tak naprawdê pracujesz. Mo¿liwe, ¿e dopiero pierwsza czê¶æ cyklu opowiadañ o Sharinie, snajperze - najemniku

Cud Mniemany - Nostrabella
Oto fragment wiêkszej ca³o¶ci, która nigdy nie powsta³a. Ale mo¿e da ci natchnienie godne Dziecka Nocy i zechcesz dopisaæ zakoñczenie do historii spotkania dwóch niezwyk³ych wampirzych dusz..Silizard.pl: Gry Fabularne, RPG - Role Playing Games, Klan, RPG Klan, Mechanika, Czat Fantasy, Fantasy, Opowiadania, Systemy, Chat Fantasy, Klimat, Odgrywanie Postaci, Drama, PBCH - Play by Chat, Fantastyka


Stat od: 18 lip 07 UIP: 3923 VIS: 13340 PG: 30602 Smok 2007