Main
- Start
- Forum
- System Chatów
- Nasza Karczma
- Linki

RPG

- Co to jest?
- dla MG [10]
- dla Graczy [5]
- Inne [12]

Opowiadania

Galerie

Klan


Partnerzy
- Polecamy Valkiriê

Toplisty
- Cmentarzysko
World of Silizard
Online [0]:
World of Silizard
Online: 0

Jak tam wej¶æ?
1. Stwórz postaæ.
2. ¦ci±gnij klienta.
3. Zaloguj siê
4. Wybierz miejsce (ikonka mapy).
Twoje konto
Nick:
Has³o:
Kapitu³a: 4379 pkt.
 
Ostrza: 4299 pkt.
 
Krystaliczni: 3965 pkt.
 
SFPP: 2067 pkt.
 
 
Zaren - Ragir
Opowie¶æ o tragicznych (w du¿ej mierze) losach ch³opaka ¿yj±cego w ¶wiecie Pokusy i nowoczesnej technologii. Próbowa³em uzyskaæ ciê¿ki klimat, ale w tak krótkim tek¶cie mi siê to nie uda³o. Kolejne czê¶ci naprawi± to niedopatrzenie

Kwas - Ragir
Opowiadanie wys³ane na konkurs z fizyki (podczas którego zreszt± zosta³em os±dzony o plagiat, gdy¿ organizatorom uda³o siê znale¼æ tekst tutaj ;p), dlatego wype³niony po brzegi techniczn± gadk±. Czy to dobrze, czy ¼le - oceñcie sami

Laboratorium - Yazeed
Pierwsza czêsæ opowiadania. Jest to klasyczna historia o walce, o wrogach i sprzymierzeñcach a tak¿e o niespodziewanych zrz±dzeniach losu i wy¶cigu z czasem. Opowie¶æ, przedstawiajaca t± sam± walkê, ukazan± z punktu widzenia dwóch, przeciwnych stron konfliktu

Jack (?) - Smok
Nie mieszka³ nigdzie. To w³a¶nie dlatego by³ nienamierzany, nieosi±galny i nie by³o go dla nikogo. Nawet, kiedy ¶wiat siê wali³. Jack nie pamiêta³ ju¿, kiedy wybra³ tak± drogê. Bycie cybernetycznym w³amywaczem za ciê¿kie korporacyjne pieni±dze dawa³o mu sporo swobody i satysfakcji, jednak z drugiej strony ogranicza³o go i wymaga³o wielu wyrzeczeñ. Z3R0, jak nazywa³ siebie w sieci oficjalnie nie istnia³ i nie by³ nikim konkretnym. Nie mia³ swojego odzwierciedlenia w rzeczywisto¶ci, "w realu&

Agonia - KaT
Do¶æ krótkie opowiadanie sci-fi, bêd±ce pierwszym z serii tekstów o powoli powstaj±cym systemi post-apo-sci-fi. Pewien mê¿czyzna nagle odzyskuje ¶wiadomo¶æ. Nie mo¿e siê ruszyæ, jedynie mo¿e obserwowaæ, co siê dzieje, co rusz omdlewaj±c i przypominaj±c sobie przesz³e zdarzenia

Fale - Ragir
Opowiadanie, które wziê³o mi siê sam nie wiem sk±d. jest mieszanin± motywów z Mrocznej Wie¿y, Stalkera, Neuroshimy i ca³ej masy innych ¼róde³, a do tego mojego skrzywionego umys³u. Uzna³em, ¿e mi siê podoba, wiêc je skoñczy³em. przyd³ugawe, ale warto ;

Wydarzenie - Ragir
Od siebie powiem, ¿e sama idea wydarzenia i sinusoidalna teoria dziejów jest wymys³em moim i naprawdê ¿a³ujê, ¿e nie umiem jej opisaæ w do¶æ dobry sposób. Próbowa³em kilka razy i za ka¿dym razem wychodzi³o ¶rednio. Jest to, mam nadziejê, czê¶æ pierwsza wielkiej serii opowiadañ, która podbije ¶wiatSilizard.pl: RPG Klan, Czat Fantasy, PBCH - Play by Chat, Mechanika, Odgrywanie Postaci, Fantastyka, Klimat, Fantasy, Opowiadania, Chat Fantasy, Drama, RPG - Role Playing Games, Gry Fabularne, Klan, Systemy


Stat od: 18 lip 07 UIP: 3923 VIS: 13340 PG: 30601 Smok 2007