Main
- Start
- Forum
- System Chat󷼯a>
-
Nasza Karczma
- Linki

RPG

- Co to jest?
- dla MG [10]
- dla Graczy [5]
- Inne [12]

Opowiadania

Galerie

Klan


Partnerzy
- Polecamy Valkiri꼯a>

Toplisty
-
Cmentarzysko
World of Silizard
Online [0]:
World of Silizard
Online: 0

Jak tam wej¶濼/B>
1. Stw󲺠posta殼/font>
2. ¦ci±gnij klienta.
3. Zaloguj si꼂R> 4. Wybierz miejsce (ikonka mapy).
Twoje konto
Nick:
Has³o:
Kapitu³a: 4379 pkt.
 
Ostrza: 4299 pkt.
 
Krystaliczni: 3965 pkt.
 
SFPP: 2067 pkt.
 
 
Ustawa zasadnicza
1. Na czele Silizardu stoi Najstarszy.

2. Najstarszemu podlegaj± frakcje, kt󲹣h zadaniem jest d±¿enie do rozwoju miasta poprzez rozwi±zywanie quest󷬠rozwijanie strony, forum i oficjalnych projekt󷠫lanu, branie czynnego udzia³u w ¿yciu klanu.

3. Cz³onkowstwo
  - Mieszka񣥭 mo¿e zosta栫a¿dy, kto wyka¿e si꠯dpowiedni± wiedz± i dojrza³o¶ci± przed Najstarszym.

  - Mieszkaniec to cz³onek o ograniczonych prawach. Nie mo¿e si꠷ypowiada样 sprawach dotycz±cych klanu, nie ma wgl±du w ¿ycie ¿adnej z frakcji, nie mo¿e posiada样³asej broni ani konia. Mieszka񣹠podlegaj± Najstarszemu, cz³onkom wszystkich frakcji, a w szczeg󬮯¶ci ich przyw󤣯m.

  - Mieszkaniec mo¿e zosta栰rzyj괹 do kt󲥪¶ z frakcji, je¶li spe³ni warunki niezb꤮e do przyj꣩a go w poczet jej cz³onk󷮠Nie mo¿e nale¿e栤o wi꣥j, ni¿ jednej na raz.

  - Obowi±zkiem ka¿dego cz³onka (tak¿e we frakcji) jest aktywne odwiedzanie forum (na swoim nicku). Po 30 dniach nieobecno¶ci cz³onkostwo wygasa, osoba zostaje przeniesiona do grupy "Podgrodnik󷢮

  - Je¶li ex-cz³onek postanowi powr󣩦 - staje przed rad± sk³adaj±c± si꠺ Najstarszego i przyw󤣳w frakcji. G³osowanie odbywa siꠓystemem Standardowym. Dopuszcza siꠣztery wyniki:
   a) Osoba powraca na poprzednie stanowisko bez ¿adnych dodatkowych warunk󷮠
   b) Osoba powraca na na poprzednie stanowisko na okre¶lony okres pr󢮹, po kt󲹭 frakcja sama podejmuje dalsze decyzje.
   c) Osoba powraca jako Mieszkaniec i nie mo¿e stara栳i꠯ przyj꣩e do ¿adnej gildii przez ustalony okres.
   d) Osoba nie zostaje przyj괡 i nie mo¿e stara栳i꠯ ponowne przyj꣩e przez ustalony okres czasu.

  - Ka¿dy cz³onek ma prawo w ka¿dej chwili odej¶栺 klanu. W tym celu og³asza swoje odej¶cie na forum frakcji lub mieszka񣳷, w zak³adce grup do kt󲹣h nale¿y wybiera "Opu¶梮 Najstarszy dodaje go wtedy do grupy "Podgrodnik󷢮 W przypadku gdy jest to przyw󤣡 frakcji - mo¿e wyznaczy栳wojego nast갣ꬠlub pozostawi样yb󲠧³osowaniu wiꫳzo¶ciowemu we frakcji.


4. Frakcje
  - Ka¿da frakcja musi przedstawi栎ajstarszemu sw󪠵str󪬠oraz list꠰rzyw󤣳w, kt󲺹 bꤱ wypowiadali si꠷ imieniu frakcji na g³osowaniach, odbierali Questy do wykonania, a tak¿e dbali o porz±dek we frakcji.

  - Now± frakcj꠭o¿e za³o¿y栫a¿dy kto:
   a) uzbiera 4 cz³onk󷬠kt󲺹 s± lub byli w jakiejkolwiek frakcji, z zastrze¿eniem, ¿e nie ma w¶r󤠮ich os󢬠kt󲥠powr󣩳y z Podgrodnik󷼢r> b) zbierze 10 Mieszka񣳷.

  - Przyw󤣡, lub przyw󤣹 frakcji mog± zosta栯baleni w³±cznie z ca³ym ustrojem 2/3 g³os󷠷 g³osowaniu wiꫳzo¶ciowym (nie licz±c w nim przyw󤣳w) na rzecz nowego przyw󤣹 (jednego), kt󲹠bezpo¶rednio po wyniku wyda postanowienie o nowym ustroju i podziale w³adzy. Kandydata na nowego przyw󤣪 zobowi±zuje siꠤo przedstawienia takiego postanowienia przed g³osowaniem.

  - Frakcja zostaje rozwi±zana gdy ma mniej ni¿ 4 cz³onk󷬠na ¿yczenie wiꫳzo¶ci jej cz³onk󷬠lub z woli Najstarszego.

5. Najstarszego mo¿na odwo³a栺e stanowiska decyzj± 3/4 g³os󷠣z³onk󷠷szystkich frakcji na rzecz nowego kandydata, kt󲹠zobowi±zuje si꠰rzestrzega栵stawy zasadniczej.

W razie ¶mierci, z³o¿enia urzꤵ b±d¼ odwo³ania Najstarszego Mistrzowie frakcji s± zobowi±zani do zorganizowania wybor󷠮a nowego Najstarszego.

Ka¿dy z Mistrz󷠭a prawo zg³osi栰o jednym kandydacie na urz±d Najstarszego. Spo¶r󤠺aproponowanych kandydat󷠎ajstarszego wybieraj± Mieszka񣹠w powszechnym i tajnym g³osowaniu.

Za wybranego uznaje si꠫andydata, kt󲹠zdoby³ najwiꫳz± ilo¶栧³os󷮼br>
6. Zmiany do tego dokumentu ma prawo wprowadza样y³±cznie Najstarszy w porozumieniu z przyw󤣡mi frakcji z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Definicje
Standardowy System G³osowania - Ka¿da frakcja ma prawo do jednego g³osu, niezale¿nie od ustroju i ilo¶ci przyw󤣳w. G³os najstarszego liczy si꠰odw󪮩e, jako decyduj±cy.

Quest - Zadanie wyznaczone wszystkim frakcjom w okre¶lonym czasie przez Najstarszego, za kt󲥧o wykonanie przys³uguj± "punkty reputacji" - a w konsekwencji mo¿liwo¶栺dobycia przywilej󷠤la swojej frakcji.

Wi±¿±cej interpretacji mo¿e dokonywa栴ylko i wy³±cznie Najstarszy.


Silizard.pl: Opowiadania, RPG Klan, Systemy, Gry Fabularne, PBCH - Play by Chat, Fantasy, Fantastyka, Czat Fantasy, Odgrywanie Postaci, RPG - Role Playing Games, Chat Fantasy, Drama, Mechanika, Klan, Klimat


Stat od: 18 lip 07 UIP: 3923 VIS: 13340 PG: 30595 Smok 2007