Main
- Start
- Forum
- System Chat󷼯a>
-
Nasza Karczma
- Linki

RPG

- Co to jest?
- dla MG [10]
- dla Graczy [5]
- Inne [12]

Opowiadania

Galerie

Klan


Partnerzy
- Polecamy Valkiri꼯a>

Toplisty
-
Cmentarzysko
World of Silizard
Online [0]:
World of Silizard
Online: 0

Jak tam wej¶濼/B>
1. Stw󲺠posta殼/font>
2. ¦ci±gnij klienta.
3. Zaloguj si꼂R> 4. Wybierz miejsce (ikonka mapy).
Twoje konto
Nick:
Has³o:
Kapitu³a: 4379 pkt.
 
Ostrza: 4299 pkt.
 
Krystaliczni: 3965 pkt.
 
SFPP: 2067 pkt.
 
 
Klan RPG: Wrota Wymiar󷼯b>

Czym jest klan internetowy?

To po prostu klub zrzeszaj±cy ludzi o podobnych zainteresowaniach z ca³ej polski, kt󲹠ca³± swoj± dzia³alno¶栰rowadzi w Internecie. Najcz궣iej takie klany maj± jaki¶ przewodni temat, wsp󬮥 hobby. W naszym przypadku jest to RPG i szeroko rozumiane fantasy (w tym tak¿e science-fiction).

Ka¿dy z nas, cz³onk󷠫lanu, tworzy sobie posta殠Jej opis i histori꠺amieszcza na forum. Tak± posta栯dgrywa si꠰rzez czat. Profesjonalnie takie odgrywanie okre¶la si꠴erminem: PBCH – Play by Chat. Pisz±c jaki¶ tekst bez ¿adnych znaczk󷬠lub w cudzys³owie „” zaznaczamy, ¿e posta栣o¶ m󷩮 Kiedy piszemy w <> to znaczy, ¿e opisujemy, co posta栲obi. Np. <wszed³ do karczmy> „Dzie񠤯bry wszystkim!”. W () piszemy off top, kiedy inni odgrywaj±, a my czujemy nag³± potrzeb꠺apytania si꠯ co¶ niezwi±zanego z aktualn± sytuacj± odgrywan±. Tak wygl±da odgrywanie, a co z walk±? Mechanik±? Administratorzy naszego czata (tak jest, mamy w³asnego klienta i serwer!) stworzyli bota, czyli program, kt󲹠ocenia nasze dzia³ania, najcz궣iej walkꮠS³u¿y to zapobieganiu konfliktowych sytuacji, bo gracz A napisze <uderzam B>, a B napisze <robi unik>. Nasz bot rozwi±zuje takie sytuacje.

Ka¿dy ch괮y do klanu musi stworzy栳obie posta欠pokaza栳i꠵ nas na czacie, no i oczywi¶cie udziela栳i꠮a forum klanu.
Teraz jeszcze wi꣥j o klanie. ¦wiat, w kt󲹭 odgrywamy nale¿y do systemu Dead Mirror stworzonego przez Smoka (r󷮩e¿ za³o¿yciela klanu). Ca³a idea tego systemu polega na tym, ¿e ca³y wielki ¶wiat zawarty by³ w zwierciadle. Wszystko by³o dobrze do momentu, w kt󲹭 to zwierciad³o zosta³o rozbite, a ¶wiat rozpad³ si꠮a od³amki tego¿ zwierciad³a. My jeste¶my w jednym takim od³amku, a dotarli¶my do niego, a jak¿e, przez Wrota Wymiar󷮼br>
W historii znajdziecie wi꣥j szczeg󳳷 na ten temat. Teraz wa¿ne jest to, ¿e istnieje Silizard, miasto fabularne w ca³o¶ci znajduj±ce si꠮a czacie. Pokoje pe³ni± funkcj꠬okacji w mie¶cie (np. Rynek). Miasto i ca³y klan maj± swojego przyw󤣪, kt󲥧o nazywamy Najstarszym. Reszta klanu jest podzielona na frakcje, aktualnie s± cztery: Ostrza (stra¿nicy i wojownicy), Krystaliczni (szlachta), Kapitu³a (kap³ani i czarodzieje), oraz SFPP (Silizardzka Frakcja Przyjaci󳠐iwa). Zanim zostanie si꠰rzyj괹m do frakcji, najpierw trzeba do³±czy栤o grona Mieszka񣳷 miasta. Ka¿dej frakcji przewodzi Mistrz i ka¿da frakcja ma pewne zasady i regu³y, kt󲹭i si꠲z±dzi, co nieraz daje niez³e pole do popisu w odgrywaniu postaci, zw³aszcza jak si꠯bierze jak±¶ funkcj꠰ubliczn± (np. prokurator, prezes Banku Silizardzkiego). Najstarszy co jaki¶ czas daje frakcjom zadania do wykonania, czyli questy. Nagrod± za ich wykonanie s± punkty reputacji. Ich ilo¶栭o¿ecie zobaczy样 prawym g󲮹m roku g³󷮥j strony. Frakcja maj±ca najwi꣥j punkt󷠭o¿e dosta株akie¶ specjalne przywileje od Najstarszego.

Taka tam zabawa…
Ano zabawa. Ale opr󣺠tego, ¿e tworzymy to miasto i si꠷ to bawimy to robimy jeszcze szereg innych czynno¶ci. Na naszym forum mo¿na znale¼栯powiadania cz³onk󷠫lanu, ich rysunki, fotografie przez nich zrobione, kilka utwor󷠭uzycznych i nawet wiersze. Wszyscy wzajemnie oceniamy swoje prace, kiepskie rzeczy krytykujemy, te naprawd꠮a poziomie chwalimy. To wszystko d±¿y do wzajemnego uczenia siꮠTutaj rzadko kto¶ ci napisze po prostu „Piszesz ¼le i ju¿”, znamienita wiꫳzo¶栮apisze, jakie b³ꤹ pope³ni³e¶, a niekt󲺹 ju¿ si꠮a tym znaj± zdecydowanie lepiej ni¿ gorzej.

Jak zosta株ednym z nas i jak pozosta株ednym z nas?

Aby zosta株ednym z nas musisz najpierw zarejestrowa栳i꠮a forum, wrzuci栯pis swojej postaci i posiedzie栺 nami na czacie (o tym masz inn± zak³adkꩮ Kiedy ju¿ bꤺiesz mia³ 20 post󷠢ꤺiesz m󧳠z³o¿y栰odanie o przyj꣩e i musisz przy okazji da栣o¶ na stron꠷ww.silizard.pl (opowiadanie, rysunek, artyku³ etc.). K³adziemy du¿y nacisk na dzia³anie. Jak siꠤostaniesz to nie spoczywasz na laurach, ca³y czas co¶ powiniene¶ robi殠W praktyce to wygl±da w ten spos󢬠¿e masz pewien dead line (nieprzekraczalny termin) oddania swojej pracy. Je¶li takowej nie oddasz w terminie twoja frakcja traci punkty reputacji, a je¶li nie jeste¶ w ¿adnej frakcji to mo¿esz straci栮awet cz³onkostwo w naszym klanie.

Tak, czy inaczej, ¿eby si꠰rzekona株ak to jest musisz sam przej¶栰rzez Wrota Wymiar󷡼/b>


Silizard.pl: Mechanika, Fantasy, Drama, Klimat, RPG Klan, Fantastyka, PBCH - Play by Chat, Chat Fantasy, Gry Fabularne, RPG - Role Playing Games, Odgrywanie Postaci, Czat Fantasy, Klan, Systemy, Opowiadania


Stat od: 18 lip 07 UIP: 3923 VIS: 13340 PG: 30594 Smok 2007