Main
- Start
- Forum
- System Chat󷼯a>
-
Nasza Karczma
- Linki

RPG

- Co to jest?
- dla MG [10]
- dla Graczy [5]
- Inne [12]

Opowiadania

Galerie

Klan


Partnerzy
- Polecamy Valkiri꼯a>

Toplisty
-
Cmentarzysko
World of Silizard
Online [0]:
World of Silizard
Online: 0

Jak tam wej¶濼/B>
1. Stw󲺠posta殼/font>
2. ¦ci±gnij klienta.
3. Zaloguj si꼂R> 4. Wybierz miejsce (ikonka mapy).
Twoje konto
Nick:
Has³o:
Kapitu³a: 4379 pkt.
 
Ostrza: 4299 pkt.
 
Krystaliczni: 3965 pkt.
 
SFPP: 2067 pkt.
 
 
Pocz±tek

Kiedy¶, w zamierzch³ych czasach, istnia³ Spellkros - miasto na ³±czeniu magicznych ¿y³ podziemnych, przepe³nione chwa³± i splendorem, znane i wspania³e. By³y to czasy walki klan󷬠Mrocznej Inkwizycji i EllaoMaya. Jednak tak samo ja z ka¿± rzecz± we wszech¶wiecie, po czasie Spellkros postarza³ si꠩ aby nie nara¿a样spania³ej historii miasta na zha񢩥nie, mieszka񣹠po raz pierwszy przekroczyli t³umnie Wrota Wymiar󷮠Wrota zamkn곹 si꠺a ich plecami i ods³oni³y ponur±, cho栤obr± ziemiꮠTam powsta³o nowe miasto - Darkwater. I ono obros³o w si³ꬠpozyska³o sprzymierze񣳷, ale na ludno¶栰ad³a epidemia Lazyny i zdziesi±tkowa³a poddanych. Nadszed³ czas na kolejne otwarcie Wr󴠩 poszukanie kolejnego, lepszego wymiaru.

Pierwsze Przej¶cie

Wrota rozwar³y swe z³ote czelu¶ci i powoli, jeden po drugim, poch³on곹 wꤲowc󷮠Ich cia³a zanurza³y si꠷ faluj±cej powierzchni lustrzanego portalu, a dusze, przepe³nione strachem i niepewno¶ci±, stara³y si꠰ozosta殠Kilku zawaha³o siꬠkilku zrezygnowa³o. Ale wiꫳzo¶栰rzesz³a i potem ¿a³owa³a.

Ragir, Arcymag Kapitu³y

Ju¿ kilka chwil po przej¶ciu przez Wrota, zrozumieli¶my, ¿e tym razem nie bꤺie tak r󿯷o. Krajobraz dooko³a jasno sugerowa³ wiele wojen i bitew, jednak dziwne aury magiczne, co ciekawe, wyczuwalne nawet dla niemagicznych obywateli. Naprzeciw Wr󴬠wychylaj±c si꠺ mrok󷠮ocy, ukaza³ si꠫anion - to w nim powsta³a pierwsza osada, na cze¶栓ilistra nazwala Silizardem. Dalsza eksploracja terenu ukaza³a zdewastowane krainy, pe³ne niebezpiecznych stworze񬠭iejsc i? istot nam podobnych - elf󷬠ludzi, krasnolud󷠩 wielu innych.

Min±³ rok. Osada w kanionie zamieni³a si꠷ miasto, wie¿e stra¿nicze stan곹 na ka¿dej drodze do niego wiod±cej. Wrota zamkn곹 si꠩ nikt nie wie, kiedy uda si꠪e ponownie otworzy殼br> Silizard - miasto zbudowane rꫯma potomk󷠰odr󿮩k󷠰omiꤺy ¶wiatami. Od dziesi±tek lat szukaj±cy dla siebie w³asnego miejsca w uniwersum, wci±¿ pragn± jedynie swojego w³asnego, spokojnego domu. Silizard jest nadziej± na ten dom, marzeniem, kt󲥠z ka¿dym dniem pracy jego mieszka񣳷 nabiera coraz realniejszych kszta³t󷮼br>
Nowe miasto

Kiedy Wrota zosta³y zamkni괥 garstka miꤺy wymiarowych podr󿮩k󷠰ozosta³a w tym ¶wiecie. Przed nimi rozci±ga³a si꠺iemia, kt󲥪 tak bardzo pragnꬩ, o kt󲥪 marzyli, kt󲡠nied³ugo mia³a sta栳i꠩ch ziemi±. Pierwsze miasto zosta³o nazwane Silizard, na cze¶栰ierwszego boga - Silistira, kt󲹠zaopiekowa³ si꠮owo powstaj±cymi domami podr󿮩k󷮠Podarowa³ osadnikom ogie񠩠zapewni³ po¿ywienie. Niestety moc Wr󴠺musi³a mieszka񣳷 do opuszczenia dopiero co powsta³ego miasta. Uciekli na p󳮯c, przedarli si꠰rzez g󲹬 za nimi rozci±ga³a si꠮izina, nazwana w przysz³o¶ci Silizardzk±. Niestrudzeni podr󿮩cy rozpoczꬩ budowꠤrugiego miasta, Nowego Silizardu.

Nowy Silizard to nasze miasto.

Od czasu za³o¿enia miasta min곹 ju¿ lata. Powsta³y cztery gildie, w ich szeregach znajduj± si꠮ajbardziej pracowici spo¶r󤠭ieszka񣳷. Za ka¿dym razem, kiedy oba ksi꿹ce zejd± si꠺e sob± - tak, by jeden zas³oni³ drugi - Najstarszy wzywa przedstawicieli gildii do siebie. Na t±, kt󲡠okaza³a si꠮ajlepsza - czekaj± specjalne przywileje. Cz궦 podr󿮩k󷠯desz³a, ale odeszli jako obywatele ich w³asnego miasta. Zostawili to miasto tym, kt󲺹 musz± je przekaza栫olejnym pokoleniom jeszcze wspanialsze ni¿ przedtem. Zostawili to miasto Nam.

B±d¼ jednym z nas, zosta񠭩eszka񣥭 Silizardu. Na zawsze.


Silizard.pl: Systemy, Fantastyka, RPG Klan, Odgrywanie Postaci, Chat Fantasy, Drama, Klimat, PBCH - Play by Chat, Gry Fabularne, Opowiadania, Fantasy, RPG - Role Playing Games, Czat Fantasy, Mechanika, Klan


Stat od: 18 lip 07 UIP: 3923 VIS: 13340 PG: 30593 Smok 2007