Main
- Start
- Forum
- System Chatów
- Nasza Karczma
- Linki

RPG

- Co to jest?
- dla MG [10]
- dla Graczy [5]
- Inne [12]

Opowiadania

Galerie

Klan


Partnerzy
- Polecamy Valkirię

Toplisty
- Cmentarzysko
World of Silizard
Online [0]:
World of Silizard
Online: 0

Jak tam wejść?
1. Stwórz postać.
2. Ściągnij klienta.
3. Zaloguj się
4. Wybierz miejsce (ikonka mapy).
Twoje konto
Nick:
Hasło:
Kapituła: 4379 pkt.
 
Ostrza: 4299 pkt.
 
Krystaliczni: 3965 pkt.
 
SFPP: 2067 pkt.
 
 

W związku z rozwojem miasta i, co za tym idzie, handlu oraz rzemiosła, niniejszym tworzy się Ustawę Finansową, która traktować będzie o podstawach obiegu pieniądza w Silizardzie. Jest to dokument otwarty, który można uzupełniać o aneksy nie zmieniające istoty pierwotnej wersji tekstu.

Art. 1. Waluta

§1

Walutą Silizardu zostaje Dukat Silizardzki zwany dalej dukatem. Na awersie znajduje się nazwa waluty oraz nominał o wartości 1, 5, 10, 50 lub 100. Na rewersie znajdują się symbole najważniejszych instytucji w mieście:

1 dukat – symbol Ostrzy

5 dukatów – symbol Krystalicznych

10 dukatów – symbol Kapituły

50 dukatów – symbol Areny

100 dukatów – symbol Wrót

oraz data wybicia monety.

Monety mają okrągły kształt. Ich wielkość zależy od nominału – 2,2 cm (1,5 i 10 dukatów), 2,5 cm (50 dukatów) i 3 cm średnicy (100 dukatów). Masa 3,6 g.

§2

Materiałem do wyrobu dukatów będzie mieszanka kruszców, wśród której głównym składnikiem będzie rod – srebrzystobiały, połyskujący metal, którego obfite złoża znajdują się w pobliżu miasta. Pozostałe składniki są pozostają utajnione.

Art. 2. Bank Silizardzki

§1

Niniejszym zostaje powołany Bank Silzardzki, zwany dalej BS.

§2

Zadania i funkcje BS:

1. BS jest jedyną instytucją mającą wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych, będących prawnym środkiem płatniczym, w Silizardzie. Określa wielkość emisji oraz moment wprowadzenia pieniądza gotówkowego do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje on obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu, a co za tym idzie, podejmuje działania na rzecz stabilności monetarnej i stabilności systemu finansowego.


2.BS jest podmiotem uprawnionym do dodawania aneksów do niniejszej ustawy, wydawania regulacji w dziedzinie systemu płatniczego miasta Silizard. Ustawowe zadania BS w tej dziedzinie obejmują: określanie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez BS, określanie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych oraz określanie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków.

3.BS kontroluje poziom inflacji i działalność innych banków, jeśli takowe powstaną.

4.BS przeprowadza, lub nadzoruje wszystkie operacje finansowe instytucji publicznych.

5. Ustala wysokości i podatków, a także jest odpowiedzialny za ich zbieranie.

6. Monitoruje i analizuje sytuację na rynkach finansowych oraz sytuację gospodarczą Silizardu.

§3

Podstawowymi organami Banku Silizardzkiego są:

1.Prezes

2.Zarząd.

§4

Prezes BS:

1. Jest powoływany przez Radę Silizardu, złożonej z mistrzów frakcji i Najstarszego, na wniosek Najstarszego, na 6 letnią kadencję.

2. Musi on zostać jednogłośnie zatwierdzony, w przeciwnym wypadku, Mistrzowie muszą przedstawić swojego kandydata, który z kolei winien zostać zaakceptowany przez Najstarszego.

3. W razie kolejnego odrzucenia ogłasza się referendum, w którym Mieszkańcy będą głosować na dwóch wymienionych wcześniej kandydatów.
Za wybranego na urząd prezesa BS uznaje się tego z kandydatów, który w głosowaniu tajnym i powszechnym uzyskał większą liczbę ważnie oddanych głosów.

4. Powinien być członkiem jednej z frakcji.

5. Niemożliwe jest pełnienie przez niego innej funkcji publicznej.

6. Zatwierdza plan finansowy oraz sprawozdanie z działalności BS.

7. Ma on obowiązek analizowania wszelkich projektów i sprawozdań Zarządu BS i co miesiąc powinien oddawać raport z działalność do Biura Najstarszego.

8. Ma prawo Veta wobec aneksów Zarządu.

§5

Zarząd:

1. Kieruje działalnością BS.

2. W jego skład wchodzi, co najmniej czworo członków - powoływanych po jednym przez Mistrzów i dwóch przez Najstarszego - oraz przewodniczący, którym jest Prezes BS, na okres 6 lat.

3. Zadaniem Zarządu BS jest:

-ustalenie wysokość podstawowych stóp procentowych,
-określanie zasad otwartego rynku
-ustalanie zasad i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

4. Ma prawo tworzenia projektów aneksów do Ustawy Finansowej.

5. Członkowie Zarządu BS powinni przynależeć do jednej z frakcji, lub być w takowej w przeszłości.

§6

Jeśli Prezes się skorzysta z prawa Veta w stosunku, do któregoś z aneksów to Zarząd może odesłać projekt do Trybunału złożonego z Prokuratora, Najstarszego, lub kogoś wydelegowanego z jego biura, oraz jednego z Mistrzów wybranego przez nich i spośród nich. Prezes powinien wtedy wytłumaczyć Trybunałowi, jakie pobudki skłoniły go do takiej decyzji, oraz złożyć stosowne dokumenty w ich ręce. Jeśli Trybunał uzna Aneks za prawidłowy i zgodzą się z Zarządem, wtedy Prezes musi zatwierdzić ten Aneks. Jeśli Trybunał uzna Aneks za nieprawidłowy i przyzna rację Prezesowi, wtedy dokument trafia do archiwum Banku Silizardzkiego, jako nie zatwierdzony aneks opatrzony odpowiednim komentarzem.

§7

Bank Silizardzki prowadzi działalności kredytową i depozytową.

§8.

Bank Silizardzki udostępnia dane swych klientów jak i informacje o dokonywanych przez nich operacjach jedynie na wniosek Prokuratora za wiedzą Najstarszego.

§9

Każdy nowo wybranego Prezesa Banku Silizardzkiego ma obowiązek przedłożenia Zarządowi BS i Najstarszemu planów działalności Banku na okres jego kadencji, w ciągu miesiąca od daty jego wybrania (tydzień w rzeczywistości).

Art. 3. Podatki.

§1

Do płacenia podatków zobowiązani są wszyscy mieszkańcy miasta. Obowiązują podatki od osób fizycznych i prawnych. Pierwszy obejmuje zarobki obywatela, drugi dochody spółek i przedsiębiorstw.

§2

Podstawą opodatkowania podatkiem gruntowy jest posiadanie nieruchomości. Wszelkie gospodarstwa rolne i wsie spłacają podatki jako osoby prawne.

§3

Podatek od towarów i usług, który obejmuje podatek za przewożenie dóbr przez granicę, czyli cło i podatek pobierany od spożycia niektórych artykułów, pobiera się od przedsiębiorcy, który wlicza ją do ceny towaru (akcyza).

§4

1. Stawki podatków wynoszą odpowiednio:

- od osób fizycznych, wynosi 15% od całości zarobków prywatnych.

- od osób prawnych wynosi 18% od całości zarobków przedsiębiorstwa.

- gruntowy pod budowlę, lub teren w mieście wynosi 20d za >100m^2, 50d za 100m^2<300m^2, 75d za 300m^2<500m^2, 100d za 500m^2< powierzchni użytkowej.

- gruntowy pod teren na terenie wiejskim zostaje ustalony indywidualnie przez specjalistów ziemskich frakcji Krystalicznych w zależności od walorów naturalnych obszaru, przy zastrzeżeniu, że: podatek nie będzie przekraczał niniejszych wartości: 130d za >1ha, 175d za 1ha<15ha, 210d za 15ha<50ha, 260d za 50ha<100ha, 300d za 100ha<300ha, 350d za 300ha<, i ów podatek musi być zatwierdzony przez Poborcę Podatkowego.

2. Cło i Akcyza będą ustalane przez Zarząd BS, przy współpracy z Najstarszym, którego pieczęć legalizuje ustanowiony podatek.

3. Wysokość podatku wojennego ustalana jest każdorazowo przez Najstarszego i Poborcę.

§5

1. Poborca podatkowy jest wybierany przez Zarząd BS na wniosek Prezesa BS i musi zostać zatwierdzony przez Mistrzów i Najstarszego.

2. Do jego obowiązków należy ustanawianie podatków w oparciu o niniejszą ustawę, zbieranie ich, wpłacanie do skarbca Silizardu (Banku Silizardzkiego) oraz ustanawianie częstotliwości zbierania podatków.

§6

1. Podatki nie mogą być zbierane rzadziej niż raz na rok i częściej niż raz na miesiąc.

2. Odpowiednie dokumenty powinny być sporządzone przed zebraniem podatku, a złożone w archiwum BS po zebraniu podatku.

3. Zmiany w kwestii postępowania przy zbieraniu podatków mogą być ogłoszone w każdej części roku, jednak obowiązywać będą dopiero od początku kolejnego roku (wyjątkiem jest podatek wojenny, który zostaje wprowadzony w trybie natychmiastowym).

Art. 4. Wsparcia finansowe

§1

Obowiązkiem Banku Silizardzkiego jest udzielania pomocy finansowej wszelkim działaniom mającym na celu rozwój Silizardu.

§2

Decyzję dotyczącą wielkości wsparcia wymienionego w §1, art4 podejmuje Najstarszy i Zarząd BS.

Art. 5. Budżet i pensje

§1

Budżet Silizardu jest opracowywany przez Zarząd BS i sygnowany przez Najstarszego.

§2

Dochody budżetu stanowią podatki jak i inne źródła dochodu.

§3

Każdej frakcji wypłacana jest pensja, której wysokość ustalana jest w wyniku podzielenia liczby punktów reputacji frakcji przez liczbę jej członków.

§4

Najstarszy może z budżetu Silizardu wypłacać pensje Mieszkańcom nie należącym do żadnej z frakcji, jeśli pełnią oni funkcje publiczne na rzecz miasta.
Liczba źródeł budżetu może się zwiększyć, dlatego zostaje to kwestia otwarta dla Zarządu

§5

1. Frakcje otrzymują coroczne dotacje z budżetu Silizardu, ustalone każdorazowo przez Najstarszego w porozumieniu z Zarządem BS.

2. Pieniądz znajdujący się w skarbcach frakcji należy do nich i moją one rozporządzać nimi wg własnej woli.

3. Frakcje mogą prowadzić działalność gospodarczą po uzyskaniu na nią zgody Najstarszego.

4. Każda frakcja ma obowiązek sporządzania corocznego raportu ze swej działalności finansowej i przedkładania go Najstarszemu i Prezesowi BS.Silizard.pl: Gry Fabularne, Fantasy, Drama, RPG - Role Playing Games, Mechanika, Opowiadania, RPG Klan, PBCH - Play by Chat, Klan, Chat Fantasy, Odgrywanie Postaci, Czat Fantasy, Fantastyka, Systemy, Klimat


Stat od: 18 lip 07 UIP: 3923 VIS: 13340 PG: 30590 Smok 2007